ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ )

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα διενεργήσει ηλεκτρονικό Ανοικτό (κάτω των ορίων ) για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ) », με CPV : 44113620-7/άσφαλτος συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών , όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης με αριθμό 51/2022 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31
Ταχ.Κωδ.:30200
Τηλ.:2631360983,987
Telefax:2631025041
E-mail:panagiotopoulou.nelly @1249.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.messolonghi.gov.gr

2. Κωδικός CPV: CPV : 44113620-7/άσφαλτος

3.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR231

4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΙΣΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ) » ποσού 30.000,00 €

5.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 20-01-2023 και ώρα 10.00 π.μ.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8.Εγγύηση συμμετοχής : Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής – διαγωνισμού, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του συνολικού ή μέρους προϋπολογισμού της μελέτης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.
Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την προσφορά,σε μορφή αρχείου pdf, και κατατίθεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή της.

9.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.messolonghi.gov.gr
Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.messolonghi.gov.gr στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , (αρμόδιοι υπάλληλοι : Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή ,Καλτσούλα Ελένη , τηλ.2631360983,987).

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Λύρος Κώστας

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσίευση στο Facebook