ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία
”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ”

CPVS:85200000-1

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 442/2018 (ΑΔΑ: 6ΦΕΞΩΡΖ-8ΜΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές ,οι όροι διακήρυξης για την υπηρεσία ‘ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) . Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας είναι 12.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%.

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του Ν. 3852/2010.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης (Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο ,1ος όροφος ) του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , στις 30/11/2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 π.μ (έναρξη) μέχρι και ώρα 12.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2631360983,987 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια και λοιπούς φορείς. Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προσφέρει ελεύθερη,πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στη διεύθυνση www.messolonghi.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Δημοσίευση στο Facebook