Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την παραχώρηση μέρους της πλατείας Μπότσαρη και λοιπών χώρων στο Μεσολόγγι για την

πραγματοποίηση εκδηλώσεων Χριστούγεννα- Πρωτοχρονιά 2018-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μέρους της Πλατείας Μπότσαρη στο Μεσολόγγι και λοιπών χώρων, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Χριστούγεννα- Πρωτοχρονιά 2018-2019, σύμφωνα με την απόφαση 434/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26η/11/2018 ημέρα Δευτέρα Ώρα Έναρξης 10.00 π.μ. Ώρα Λήξης 11.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31).

Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 3/12/2018 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τους ίδιους όρους.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τις 40 ημέρες ορίζεται το ποσό των 1000,00 ευρώ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με δικαιολογητικά :

Α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Δημοπρασία, ή άλλου που διενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), του οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι 100,00 €.

Β) Λοιπά Δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 7 των όρων της δημοπρασίας (Απόφαση 434/2018 Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ : 6ΤΗ3ΩΡΖ-Α3Θ ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου στην οδό Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι, (τηλ. 2631360964) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας , στην ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ι.Π. Μεσολογγίου καθώς επίσης στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών και της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού.

Ο Αντιδήμαρχος

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Σπυρίδων Καρβέλης

Περίληψη διακήρυξης 2018

6ΤΗ3ΩΡΖ-Α3Θ-434

Δημοσίευση στο Facebook