Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι προβλέπεται  να γίνει η προμήθεια  οικοδομικών  υλικών στην Δ.Ε ΟΙΝΙΑΔΩΝ

Η εκτέλεση της προμήθειας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την  οικονομική σας προσφορά εγγράφως σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως  την Δευτέρα 17/12/2018  και ώρα 12.00 μ.μ   για τις  συγκεκριμένες ομάδες  όπως αναφέρονται παραπάνω

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβαν

γνώση των όρων της τεχνικής μελέτης  με αριθμό .: 38/2018  Μελέτης για την Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε Οιναδών   .

   

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω  πληροφορία η διευκρίνηση.

 

  • Συνημμένο αρχείο στην παρούσα πρόσκληση πινάκας τμημάτων με τα υπό προμήθεια οικοδομικών υλικών στην Δ.Ε Οινιαδών   που θα χρειαστεί ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook