ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε  ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρετε να προμηθευτεί σφραγίδες  για τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Μεσολογγίου (132). Η ανάθεση θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 222/2018(ΑΔΑ:ΩΥΙΘΩΡΖ-823),απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση  του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχες πιστώσεις  με α/α 15/2018

Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας ύψους 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε κλειστή  έντυπη προσφορά για την  ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου,  μέχρι την 19/12/2018 και ώρα 09.00π.μ.

    Επισυνάπτεται η  τεχνική περιγραφή .

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

Δημοσίευση στο Facebook