ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να  εκτελέσει  προμήθεια νωπών κοτόπουλων για την ενίσχυση άπορων οικογενειών στα πλαίσια Εορτών Χριστουγέννων  η υπ’ αριθ. 22633/2018 (ΑΔΑ:9Χ8ΧΩΡΖ-0Ρ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση   του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχες πιστώσεις  με α/α  1/2018  αντίστοιχα.

Η προσφορά στο συνολό της δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας ύψους 5000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε κλειστή  έντυπη προσφορά για την  ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου,  μέχρι την 18/12/2018 και ώρα 12.00π.μ.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται   για Την “προμήθεια  νωπών κοτόπουλων στα πλαίσια εορτών Χριστουγέννων για την ενίσχυση των απόρων οικογενειών  “  τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.

 Επισυνάπτεται η  τεχνική περιγραφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook