ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να  εκτελέσει  προμήθεια πλυστικού μηχανήματος   για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  α) η υπ’ αριθ. 22627/2018 (ΑΔΑ:ΨΑΠΠΩΡΖ-ΡΙΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση   του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχες πιστώσεις  με α/α  1/2018  αντίστοιχα.

Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας ύψους 1600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε κλειστή  έντυπη προσφορά για την  ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου,  μέχρι την 18/12/2018 και ώρα 10.00π.μ.

Επισυνάπτεται η  τεχνική περιγραφή .

 

 

 

              Η Προισταμένη 

 

     Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΜΕΛΕΤΗ πλυστικό

Δημοσίευση στο Facebook