Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  πρόκειται να προβεί στην δημοσίευση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων & ισολογισμού έτους 2015  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ή βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.Η εκτιμώμενη αξία της δημοσίευσης  ανέρχεται στο ποσό των 715,00 €  .

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

  1. την οικονομική προσφορά.

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ισολογισμός- 2015

Δημοσίευση στο Facebook