Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια  επίπλων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί   η  α) υπ’ αριθ. 598/2018 (ΑΔΑ:72ΚΗΩΡΖ-5ΤΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης   και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α  1/2018.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού έως  του ποσού των #700,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τετάρτη 19-12-2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

 

Συν.: Τεχνικά χαρακτηριστικά                                                                                        

                                                                        Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Δημοσίευση στο Facebook