ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται αναθέσει τη υπηρεσία με τίτλο: Υπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2019. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 160/2019(ΑΔΑ:ΩΔΗΓΩΡΖ-Ρ64) & 161/2019 (ΑΔΑ:ΩΧ7ΕΩΡΖ-ΕΥ4) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2019 & α/α 1/2019 αντιστοίχως.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική Οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Τετάρτη 06/02/2019 και ώρα 11.00 π.μ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
5.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2_signed

Δημοσίευση στο Facebook