ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ», (CPV: 45233120-6) με συνολικό προϋπολογισμό 3.992,50€ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Το έργο αφορά την κατασκευή μικρού τοίχου αντιστήριξης κατά μήκος χωμάτινης αγροτικής οδού πλησίον των ορίων του οικισμού Χρυσοβεργίου της Δ.Ε. Αιτωλικού. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.messolonghi.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση του συνόλου των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν συνεννόησης να αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή τους. Επίσης, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/02/2019, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι) είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι) είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι).
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 64,00€ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από παρακρατηθέντα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Κ.Α.Ε. 30.7326.05).Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Ο Αντιδήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου
Καρβέλης Σπυρίδων

 Διακήρυξη_19PROC004414321

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΕΣΥ

 Μελέτη_59_2018

 Περίληψη διακήρυξης_68ΗΗΩΡΖ-9ΜΦ

 ΤΕΥΔ

 

Δημοσίευση στο Facebook