ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση έναρξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλλουν  αίτηση συμμετοχής  στην αριθ. πρωτ.  1506/23-1-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΠΑΩΡΖ-06Θ) Προκήρυξη Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου, για την «πρόσληψη μιας θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής» αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο  Δημοτικό Κατάστημα (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) – ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31 Μεσολόγγι – τ.κ. 30200, από ώρα 9.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες εντός προθεσμίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει στις 8/02/2019  και λήγει στις 11/03/2019.

         

    

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Δημοσίευση στο Facebook