1. Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης στο ΔΑΚ Μεσολογγίου», (CPV:45212225-9) με συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€  € (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης υπάρχουσας στέγης, τοποθέτησης νέας από πάνελ αλουμινίου και μερική αποκατάσταση αλουμινίων στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Μεσολογγίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.messolonghi.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση του συνόλου των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν συνεννόησης να αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή τους. Επίσης, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27 / 02 / 2019, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι) είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι) είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι).

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 967,75€ και ισχύ μέχρι και 210 ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με Ενάριθμος 2018ΣΕ01600017 (Κ.Α.Ε. 61.7336.01). Δεν προβλέπεται η Χορήγηση Προκαταβολής και Πριμ.

7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Μεσολόγγι, 12 / 02 /2019

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Καραπαπάς Γεώργιος

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΜΕΛΕΤΗ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΤΕΥΔ

Δημοσίευση στο Facebook