ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο   Δήμος  Ι.Π. Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα της «ανοικτής διαδικασίας»για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ι.Π. Μεσολογγίου» με προϋπολογισμό 900.000,00€ (με Φ.Π.Α).

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 

  • κατηγορία Οικοδομικά με τις προϋποθέσεις 1ης τάξης ΜΕΕΠ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
  • κατηγορία Η/Μ με τις προϋποθέσεις Α2 τάξης ΜΕΕΠ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο  κ. Ελ. Σιαπλαούρα: 2631363334, Fax:2631025041.

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κωδικός CPV: 45212212-5, και με Αριθμό Διαγωνισμού: 80111

ΑΔΑΜ: 19PROC004411486  2019-02-04

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 08/ 02/2019 και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών: 04/ 03/2019 και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (Αποσφράγιση): 07/03/2019 και ώρα 10:00π.μ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επιλογή Αναδόχου κατόπιν ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας σύμφωνα με την περίπτωση 1α) του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν. 4412/16.

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνταισε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Η/Μκαι είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 14.516,13 και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι 300 ημέρες.

 

  • Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ, ΣΑΤΑ 2016,ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Οκτώ(08) Μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

 

Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου www.messolonghi.gov.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2631363334, αρμόδιος υπάλληλος Σιαπλαούρας Ελευθέριος.

 

Μεσολόγγι, 04/02/2019

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 Ε.Σ.Υ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΤΕΥΔ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_

 

Δημοσίευση στο Facebook