Ο Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανάκατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2019.

Κ Α Λ Ε Ι

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων του άρθρου 118 του Ν.4412/16, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ
 Στατικές Μελέτες
 Μελέτες Τοπογραφίας
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Ενεργειακές μελέτες
Β. ΕΡΓΑ
Οδοποιίας
 Οικοδομικών
 Υδραυλικών
 Ηλεκτρομηχανολογικών

να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (υποδείγματα επισυνάπτονται στην παρούσα) στο πρωτόκολλο του Δήμου αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ήτοι έως και την 11η Μαρτίου 2019.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
Α. Για μελέτες:
Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών – Πτυχίου μελετητή σε ισχύ.
Β. Για έργα:
Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή βεβαίωση εγγραφής σε
Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας, σε ισχύ.
Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

Για διευκόλυνση της Υπηρεσίας παρακαλούμε όπως αποστείλετε και ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία της αίτησης στη διεύθυνση kufvag@2607.syzefxis.gov.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

 

 Α Ι Τ Η Σ Η_άρθρο 118

 Υπεύθυνη Δήλωση

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με συνημμένα

 

 

Δημοσίευση στο Facebook