Ο Δήμος μας γνωστοποιεί την υπηρεσία ανάθεσης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00€. Η διενέργεια της υπηρεσίας  θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχουν εκδοθεί   α) η υπ’ αριθ. 414/2019(ΑΔΑ:6ΣΠΘΩΡΖ-Π6Π) & 415/2019 (ΑΔΑ:ΨΠΞ5ΩΡΖ-Π7Ξ) αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης και β) οι  βεβαιώσεις   του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης   με α/α  1/2019 & α/α 1/2019 αντιστοίχως.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική  προσφορά για την  ανωτέρω υπηρεσία εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (Σταυροπούλου 31,1ος όροφος ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Δευτέρα 25/02/2019 και ώρα 13.00 μ.μ. . Προσφορές που θα ληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’όψιν.

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς : Δήμο Ιερας Πόλης Μεσολογγίου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης)

Προσφορά για την ετήσια ασφάλιση οχημάτων /μηχανημάτων Δήμου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
  5. Εάν ο Οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης

6.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

 

  

              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

              ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2019_signed

 

Δημοσίευση στο Facebook