Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Έκταση: 823,43

Πόλη: Μεσολόγγι

Δήμος: Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Οδός: Σπ. Τρικούπη & Κ. Κατσή

Είδος: Οικόπεδο με οικίσκο μηχανής προβολής, ισόγειο ημιτελές κτίσμα κ’ οθόνη προβολής

Σκοπός : Θερινός κινηματογράφος

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12/03/2019 ημέρα Τρίτη  Ώρα Έναρξης 10.00 π.μ. Ώρα Λήξης 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31, 1ος όροφος).

Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 19/03/2019 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τους ίδιους όρους.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με δικαιολογητικά, ως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 49/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΞΛ9ΩΡΖ-ΙΚΩ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου στην οδό Σταυροπούλου 31, 1ος όροφος Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, στο Μεσολόγγι, στα γραφεία της Δ.Ε. Οινιαδών (Νεοχώρι) και στα γραφεία της Δ.Ε. Αιτωλικού στις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας , στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.messolonghi.gov.gr στη Διαύγεια ,στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ι.Π. Μεσολογγίου καθώς επίσης στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών και της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

 

 

Σπυρίδων Καρβέλης

 

 Περίληψη διακήρυξης

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Δημοσίευση στο Facebook