Ο Δήμος μας προκειμένου την υλοποίηση της Παρέλασης του Καρναβαλιού 2019 στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων των Αποκριών    α)  η υπ’ αριθ. 467/2019 (ΑΔΑ:ΨΔΔΞΩΡΖ-0Ε8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση   του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχες πιστώσεις  με α/α  2/2019  αντίστοιχα.

Η προσφορά στο συνολό της δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας ύψους 4.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε κλειστή  έντυπη προσφορά για την  ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου,  μέχρι την 06/03/2019 και ώρα 09.00π.μ.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
  5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα..

   

     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

 

 

Δημοσίευση στο Facebook