Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται αναθέσει τη υπηρεσία με τίτλο: Παροχή υπηρεσίας Υποστήριξης του Δήμου για την εξειδίκευση χρηματοδοτικών εργαλείων της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 . Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 521/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΟΔΩΡΖ-ΒΛ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική Οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 15/03/2019 και ώρα 11.00 π.μ .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

5.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Συν.: Η υπ’αριθμ. 5245/08-03-2019 Μελέτη του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook