Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ)

2) Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008

3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118,και 120

 

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για έλεγχο των οικονομικών χρήσεων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , έτους  2017:

  1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.
  2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2017 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , από δύο  Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.
  3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο ,Μεσολόγγι Τ.Κ:30200).
  4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2017, υπογεγραμμένη από  Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

Α). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

  1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.
  2. Οικονομική Προσφορά.
  3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
  1. Επιπλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, απαιτούνται Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη « ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31(Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο Τ.Κ. 30200, έως και 27/03/2019 και ώρα η 10:00π.μ.

Οποιαδήποτε προσφορά που δεν θα παραληφθεί την ως άνω ημερομηνία και ώρα, ασχέτως ημερομηνίας αποστολής, δε θα δε θα γίνεται δεκτή από το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Η ανάθεση της υπηρεσίας  θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης, που ορίζεται με την ως άνω 6/2018(ΑΔΑ:7ΔΙ6ΩΡΖ-ΝΔ7)  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

  1. To κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, τον έλεγχο νομιμότητας , θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο. Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2017, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τον έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Αιτ/νίας (σε περίπτωση που απαιτηθεί, από το ποσό της σύμβασης).

         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

         ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Δημοσίευση στο Facebook