Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια « κάδων απορριμμάτων » για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης, με βάση πάντα την προϋπολογισθείσα δαπάνη όπως αναλύεται παρακάτω.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928480-6 (δοχεία και κάδοι απορριμμάτων )

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  εκτιμώμενης αξίας  59.670,00 πλέον ΦΠΑ (24%).

 

Προσφορές υποβάλλονται   για  το σύνολο της ζητούμενης  ποσότητας αυτών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  μέχρι την  οριστική παράδοση των ειδών  .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.670,00  ΦΠΑ : 14.320,80€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  μέχρι την οριστική παράδοση των ειδών  από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (10/2019 )  της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάση της τιμής.

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20-3-2019

Δημοσίευση στο Facebook