Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική , φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στη  Δ.Ε Οινιαδών και Δ.Ε Αιτωλικού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 63/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και συγκεκριμένα :

Ημερομηνίες Δημοπράτησης :

Α. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27η Μαρτίου , ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10.00 π.μ. –ώρα λήξης 11.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Οινιάδων (Νεοχώρι).

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με δικαιολογητικά μισή ώρα πριν την έναρξη της δημοπρασίας, ως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 63/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΔΠ0ΩΡΖ-ΨΣΠ)

Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες αγροτεμαχίων έχουν  οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 03η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο ανάμεσα σε όλους τους δημότες και με τους ίδιους όρους.

Αν και στη περίπτωση αυτή η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη εβδομάδα στον ίδιο χώρο, δηλαδή την 10η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή οποιοσδήποτε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, στην οδό Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι, στα γραφεία της Δ.Ε. Οινιαδών (Νεοχώρι) και στα γραφεία της Δ.Ε. Αιτωλικού στις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας , στην ιστοσελίδα του Δήμου www.messolonghi.gov.gr ,στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ι.Π. Μεσολογγίου καθώς επίσης στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών και της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού.

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 Σπυρίδων Καρβέλης

 

Περίληψη διακήρυξης αγροτεμαχίων 2019

 Απόφαση οικονομικής επιτροπής

Δημοσίευση στο Facebook