Ο Δήμος μας γνωστοποιεί την υπηρεσία ανάθεσης με τίτλο: « Υπηρεσία συντήρησης  και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτών,  πολυμηχανημάτων,      φωτοαντιγραφικών,      φαξ, κ.λ.π)»  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00€. Η διενέργεια της υπηρεσίας  θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 674/2019(ΑΔΑ:Ω97ΑΩΡΖ-ΜΘΣ)  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης και β) η  βεβαίωση   του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της  ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης   με α/α  1/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική  προσφορά για την  ανωτέρω υπηρεσία εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (Σταυροπούλου 31,1ος όροφος ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Πέμπτη  28/03/2019 και ώρα 10.00 π.μ. . Προσφορές που θα ληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’όψιν.

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς : Δήμο Ιερας Πόλης Μεσολογγίου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης)

Προσφορά για την Συντήρηση – επισκευή  μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτικά μηχανήματα, φαξ, φωτοτυπικά κ.λ.π. )   για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
  5. Εάν ο Οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης.
  6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

  

   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΕΚΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  

Δημοσίευση στο Facebook