Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου σας προσκαλεί, να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ για τέσσερα (4) Δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

  • 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού συνολικό ποσό 1.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.
  • 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολ. συνολικό ποσό 1.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.
  • Δημοτικό Σχολείο Γουριάς συνολικό ποσό 1.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.
  • Δημ. Σχολείο Πενταλόφου συνολικού ποσού 1.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

Συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 6.603,76€ και 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% (ήτοι για κάθε ενταγμένη στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών σχολική μονάδα 1.650,94 χωρίς το Φ.Π.Α. 6% για έντυπα βιβλία). Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και «η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ047 με κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή (άρθρο 86 παραγρ.2 του Ν.4412/2016) και εφόσον είναι σύμφωνη με τη μελέτη της υπηρεσίας σχετική η υπ’ αριθμ. 141413/Β9/Φ2/883/31-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΧΩΧ4653ΠΣ-52Ω) Υ.Α. και σύμφωνα με την αριθμ. 13/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου (ΑΔΑ:Ψ9ΞΦ0ΚΔΣ-57Χ).

Διευκρινίστηκε από το ΥΠΠΕΘ ότι ο Φ.Π.Α που ισχύει για τα έντυπα βιβλία είναι 6% και σε καμιά πείπτωση δεν αναφέρεται σε ηλεκτρονικά βιβλία.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους στο πρωτόκολλο σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
1. Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
3. Αφορά: «Προσφορά για Προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ»
Εντός του φακέλου θα εσωκλείονται η οικονομική προσφορά σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο.
Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 5η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γένει από την αρμόδια υπηρεσία στις 5/4/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30.

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Σκαρμούτσος

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δημοσίευση στο Facebook