Ο Δήμος μας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για την ερυθρή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου γνωστοποιεί την προς ανάθεση προμήθεια  με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (Μελάνια, toner, κ.λ.π)», για το έτος 2019, ενδεικτικού  προϋπολογισμού #18.000,00€#. Η διενέργεια της προμήθειας   θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν. 4412/2016.

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 730/2019(ΑΔΑ:ΩΦΚΚΩΡΖ-Ψ7Σ)  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης και β) η  βεβαίωση   του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της  ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης   με α/α  1/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική  προσφορά για την  ανωτέρω προμήθεια εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (Σταυροπούλου 31,1ος όροφος ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Πέμπτη  11/04/2019 και ώρα 11.00 π.μ. . Προσφορές που θα ληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’όψιν.

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς : Δήμο Ιερας Πόλης Μεσολογγίου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης)

Προσφορά για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (Μελάνια, toner, κ.λ.π)», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2019.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων προμηθειών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
  5. Εάν ο Οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης
  6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας  και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

                                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 2019

  

             

Δημοσίευση στο Facebook