1. Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό 59.892,00€ (με ΦΠΑ 24%).

2. Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.messolonghi.gov.gr. Λοιπές πληροφορίες στα γραφεία της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος Κουφός (τηλ.: 26313 63333 fax: 26310 25041) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου στη οδό Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα μίσθωσης όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και στους όρους της διακήρυξης όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 108/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΨΤΣΩΡΖ-ΩΥΔ).

4. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας το τρέχον έτος του διαγωνισμού γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή αναγνωρισμένου σωματείου και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι: Για το διαμορφωτή (γκρέιντερ) 120 HP και άνω για ημερήσια απασχόληση στη Δ.Ε. Μεσολογγίου 388,60 ευρώ, για το διαμορφωτή (γκρέιντερ) 130 HP και άνω για ημερήσια απασχόληση στη Δ.Ε. Αιτωλικού 228,00 ευρώ, για το διαμορφωτή (γκρέιντερ) 150 HP και άνω για ημερήσια απασχόληση στη Δ.Ε. Οινιάδων 229,40 ευρώ, για τον προωθητή γαιών (μπουλντόζα) τύπου CATERPILLAR D7 ή ανάλογου 160HP και άνω για ημερήσια απασχόληση στη Δ.Ε. Μεσολογγίου 120,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι 150 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου (Κ.Α.Ε. 30.6233.01).

7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου
α.α

   Καρβέλης Σπυρίδων


 Περίληψη διακήρυξης_ΩΔΤ8ΩΡΖ-ΖΨΟ

 ΤΕΥΔ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_19PROC004848874

 ΕΝΤΥΠΟ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Δημοσίευση στο Facebook