Έχοντας υπόψη:

 • Tις   διατάξεις   του   Ν.   3463/2006,   Ν.   3852/2010,   Ν.   4412/2016,   όπως   ισχύουν σήμερα,
 • Tον  αριθμό   843/2019 (ΑΔΑ:ΩΩΦ2ΩΡΖ-97Β )   απόφασης   ανάληψης  υποχρέωσης  και  τον  αριθμό 1 καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέ
 • Tην απόφαση Δημάρχου περί εγκρίσεως τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσίας  με αριθμ.πρωτ.:8974/25-04-2019 (ΑΔΑ:6ΩΛ9ΩΡΖ-Θ63)
 • Την μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Ιεράς Πόλης  Μεσολογγίου  με αριθμό 16/201
 • H    δαπάνη    προϋπολογίζεται    στο    ποσό    των    7.517,00€,    θα    βαρύνει    τον Κ.Α.00/6117.06 «Αμοιβή Γιατρού Εργασίας»  του προϋπολογισμού έτους 2019    .Ο   κωδικός   CPV   της   παροχής   υπηρεσιών   είναι: 71317210-8 .
 • Tο υπ. αριθμ  1919/28-01-2019  Πρωτογενές Αίτημα,
 • Τα προσόντα του γιατρού εργασίας  καθορίζονται από τα άρθρα 11,12,13 και 16 του Ν.3850/2010
 • Tην  ανάγκη  για  την  εκτέλεση  υπηρεσίας  για  Αμοιβή   Ιατρού Εργασίας  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
 • Tο υπόδειγμα υποβολής προσφορών το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης,
 • Την μη εφαρμογή λόγων αποκλεισμού/αποδεικτικών μέσων σε συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης  των 2.500 ευρώ .

 

Σας  προσκαλούμε  να  υποβάλετε  προσφορά  για  την  ανάθεση  της  εν  λόγω  υπηρεσίας σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του  Ν.  4412/2016.  Το  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της  προσφερόμενης τιμής. Η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016

                                  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 213.80 35 7.483,00
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ Α 7.483,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 34,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  Β 7.517,00

Η   δαπάνη   θα   βαρύνει   τον      προϋπολογισμό   του   οικονομικού   έτους   2019  και ειδικότερα:

 

α/α Κ.Α Εξόδων Περιγραφή Προυπολογισμός έτους 2019
1 00.6117.06 Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 7.517,00

 

Ως καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η  17/05/2019 ημέρα Παρασκευή και   ώρα   λήξης  10.00 π.μ.   Οι   προσφορές,   με   ευθύνη   του   υποψηφίου,   περιέρχονται   στο πρωτόκολλο του Δήμου , το αργότερο έως την ανωτέρω ώρα λήξης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης  Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου, την  17/05/2019 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 11.00  π.μ.

 

Σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  92  του  Ν.  4412/2016,  οι  προσφορές  υποβάλλονται, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , ο οποίος θα φέρει ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις:

 

 1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

 

 1. Την επωνυμία  της  Αναθέτουσας  Αρχής(ΝΠΔΔ /ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΣΕΟΛΟΓΓΙΟΥ).

 

 1. Ο τίτλος της σύμβασης.

 

 1. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

 

 1. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

 

Έντυπο  οικονομικής προσφοράς παρέχεται μαζί με τα έγγραφα της σύμβασης.

 

Πληροφόρηση:   Παρέχονται   κατά   τις   εργάσιμες   ημέρες   και   ώρες   από   το   Τμήμα  Προμηθειών & Αποθήκης   τηλ.  2631360983,987  fax:  2631025041,  email:  promithies@2607.syzefxis.gov.gr 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook