ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

4. Το αριθμ. 38/2019 Π.Δ. «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (ΦΕΚ 64 Α΄/24-04-2019).

5. Την αριθμ. 29745/18-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ψηφοφορία αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραμματείς εφορευτικών επιτροπών κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019» (ΦΕΚ Β΄ 1366).

6. Την αριθμ. 33697/03-05-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην 29745/18.04.2019 (Β΄ 1366) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διεξαγωγής εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής και των Αντί περιφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας Νομού» (ΦΕΚ Β΄1501).

7. Την αριθμ. 21/30309/19-04-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογικοί Κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε τα Εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα Ψηφοφορίας στο Νομό Αιτωλ/νίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 και κατανέμουμε για την ψηφοφορία τους εκλογείς του Νομού ως κατωτέρω:

 

 ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2019

 

Δημοσίευση στο Facebook