Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται  αναθέσει την προμήθεια  με τίτλο:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. Η ανάθεση θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνη έχει  εκδοθεί η υπ’αριθμ.: 846/2019  (ΑΔΑ:ΩΕΦΛΩΡΖ-ΤΜ7)  αποφάση   ανάληψης υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση     του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της  ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης   με α/α  1/2019  αντιστοίχως.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική  Οικονομική προσφορά για την  ανωτέρω υπηρεσία εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Τετάρτη  15/05/2019  και ώρα 10.00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
  5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα..

 

Συν.: Η υπ’αριθμ. 27/2019 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας ,περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

  

 

         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

         ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

  

 

Δημοσίευση στο Facebook