Α Π Ο Φ Α Σ Η 901 / 2019
Ο Δήμαρχος Ι. Π. Μεσολογγίου

1. Τις διατάξεις του άρθρων 58 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθ. 134276/440/2-5-2019 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας «Ορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019»
4. Την αριθ. 24344/εγκ. 12/3-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών σχετικά με τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών -Λειτουργία καταστημάτων ΟΤΑ
5. Την αριθ. 36735/εγκ. 33/14-5-2019-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας
6. Το αριθ. 147377/3088/15-5-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε Αιτωλ/νίας, σχετικό με την συγκέντρωση και μετάδοση αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019
7. Την αριθ. 36932/14-5-2019 Κοινή Υπουργική απόφαση περί καθορισμού της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019 (ΦΕΚ 1677/Τ.Β΄/14-5-2019)
8. Την αριθ. 36931/14-5-2019 Κοινή Υπουργική συγκρότησης των εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019 (ΦΕΚ 1677/Τ.Β΄/14-5-2019)
9. Την υποχρέωση μας για τη σωστή προετοιμασία και απρόσκοπτη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019
10. Την αριθ. 277/2018 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ι. Π Μεσολογγίου ως αγγελιοφόρους οι οποίοι τίθενται στη διάθεση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των αντίστοιχων εκλογικών τμημάτων, για την συγκέντρωση και μεταφορά των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 :

  Ορισμός υπαλλήλων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ως αγγελιοφόρων

 

Οδηγίες :

1. Η συγκέντρωση & μετάδοση των αποτελεσμάτων προς την Περιφερειακή Ενότητα θα γίνει με τη συνδρομή του ορισθέντα υπαλλήλου-αγγελιοφόρου μέσω FAX απευθείας από κάθε εκλογικό Τμήμα. Εάν αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατο λόγω μη διαθέσιμης γραμμής Fax ο αγγελιοφόρος θα απευθύνεται στον υπάλληλο – συντονιστή που έχει οριστεί στην έδρα κάθε Δημοτικής Ενότητας.
2. Σε Κοινότητα που είναι απομακρυσμένη από την έδρα της Δημοτικής Ενότητας και η οποία δεν διαθέτει Fax ή η μετάβαση του ορισθέντος υπαλλήλου- αγγελιοφόρου στην έδρα είναι χρονοβόρα ή δυσχερής το βράδυ των Εκλογών ο αγγελιοφόρος θα μπορεί να μεταδώσει απευθείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας το αποτέλεσμα στις τηλεφωνικές συνδέσεις που θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφό μας. Σημειωτέον ότι τα ανωτέρω ισχύουν μόνο νια εξαιρετικές περιπτώσεις , όπου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία μετάδοσης των αποτελεσμάτων με Fax.
3. Οι αγγελιοφόροι που έχουν οριστεί στα Εκλογικά Τμήματα της έδρας του Δήμου θα πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως το τηλεγράφημα με τα αποτελέσματα στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

Έργο των υπαλλήλων -αγγελιοφόρων :

1. Είναι υπεύθυνοι για την μετάδοση των αποτελεσμάτων του εκλογικού τμήματος στο οποίο έχουν οριστεί χρησιμοποιώντας τα έντυπα αποτελεσμάτων και πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Δικαστικού Αντιπροσώπου έως και την λήξη των εκλογών
2. Επισημάνεται ότι, οι ορισθέντες υπάλληλοι οφείλουν να μεταδώσουν με απόλυτη προτεραιότητα χωρίς καμία καθυστέρηση και με το ταχύτερο δυνατό μέσο τα έντυπα αποτελεσμάτων, αναλόγως κατά τα ανωτέρω, στην Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ κ.α α΄
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook