Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

1) των άρθρων 1 και 3 παρ.8 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α’).

2) τις διατάξεις των άρθρων 39, 51-55 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α’/15-3-12) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»

3) το Π.Δ. 38/2019, (ΦΕΚ 64 Α΄/24-04-2019) «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

4) τις με αριθμ. 29745/19-4-2019 (ΦΕΚ 1366 Β΄) και 33697/3-5-2019 (ΦΕΚ 1501 Β΄), Υπουργικές Αποφάσεις.

5) του ν. 1427/1984 (Α΄ 40) «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους Έλληνες που διαμένουν ή θα βρίσκονται την ημέρα των εκλογών σε ένα από τα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6) της 2018/937(ΕΕ) απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά στην Κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 και τον ν. 4244/2014 (Α΄ 60).

7) Την αριθ. 134276/440/2-5-2019 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας «Ορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 139741/2982/20-5-2019 όμοια απόφαση

8) Τον αριθμό των εκλογέων ανδρών και γυναικών του Δήμου, των εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π. Δ. 26/2012 εκλογέων (το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.) καθώς και τους εκλογείς άνδρες και γυναίκες που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και των Ετεροδημοτών καθώς των Κοινοτικών Εκλογέων.

9) Την αριθ. 65/2019 από 12/5/2019 Απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 (25ηςΜαΐου 2019 για το εξωτερικό).

  1. Την με αρ. πρωτ. 36346/12-5-2019 Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανακηρυχθέντων συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων για την ανάδειξη των μελών τoυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, δυνάμει της με αρ. 65/2019 Απόφασης του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 134 παρ. 5, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/7-06-2010)

12) Την με αριθμ.7/2019  Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και την  αριθμ. 13/2019, Διορθωτική Απόφαση  του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου με τις οποίες έγινε ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων, των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και τυχών επαναληπτικών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

13) Την με αριθμ.10/2019  Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και τις με αριθμ. 16/2019, Διορθωτική Απόφαση  του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου τις οποίες έγινε με την οποία έγινε ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων, για την εκλογή των κοινοτικών αρχών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου της 26ης Μαΐου 2019

14) Την αριθ 151743/3150/18-5-2019 προκήρυξη Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας

15) Τις διατάξεις 51-55 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α’/15-3-12) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012

16) Τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012.

17) Τις διατάξεις των Ν.4406 ΦΕΚ 133/26-7-2016 Α΄ και Ν.4555 ΦΕΚ 133/19-7-2018 Α΄

18) .Τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87, Α΄, «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4604/2019 ΦΕΚ 50, Α΄

19) Την με αριθμ. πρωτ. 30309/19-4-2019 Εγκύκλιο 21 του Υπουργείου Εσωτερικών

20) Το με αριθμ πρωτ. 33726/3-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα.

 

 

Γνωστοποιούμε

 

Ότι για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 (25ης Μαΐου 2019 για το εξωτερικό), ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο οι κατωτέρω υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια:

 Λίστα υποψηφίων κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια

 

Δημοσίευση στο Facebook