ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε  ότι ο Δήμος μας  σύμφωνα με την αριθμ. 149/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ25ΩΡΖ-9ΚΙ) απόφαση Δ.Σ με θέμα προγραμματισμός εκδηλώσεων, και στα πλαίσια του Εθνικού -θρησκευτικού πανηγυριού Αη-Συμιός 2019  ενδιαφέρετε να προμηθευτεί έντυπο υλικό  (αφίσες-πρόγραμμα). Η ανάθεση θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 841/2019(ΑΔΑ:7Χ7ΥΩΡΖ-Χ7Κ),απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση  του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχες πιστώσεις  με α/α  8/2019 .

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική  Οικονομική προσφορά  για την  ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 07/06/2019 και ώρα 10.00π.μ.

  

   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΗ ΣΥΜΙΟΣ 2019

Δημοσίευση στο Facebook