Ο Δήμαρχος      Ιεράς Πόλεως  Μεσολογγίου  προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΈΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2019» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού  με Φ.Π.Α.  264.000,00  €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • Η/Μ, με προϋπολογισμό 210.791,34 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κωδικός CPV: 45231400-9,45316000-5

Αριθμός Διαγωνισμού: 82925

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών:  06 /06/2019 και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών: 2/07/2019 και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία άνοιγμα προσφορών: 8/07/2019 και ώρα 10:00π.μ

 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επιλογή Αναδόχου κατόπιν ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας σύμφωνα με την περίπτωση 1α) του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν. 4412/16.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για Έργα  Ηλεκτρομηχανολογικά στην τάξη Α2 και άνω του ΜΕΕΠ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό  ορίζεται στο ποσό των   4.216,83 €.

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι έξι (06) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Μεσολογγίου (Τ.Κ. Αιτωλικού)

Τα τεύχη δημοπράτησης  διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr). Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου   (Τηλέφωνο: 2631363335 Λύτρας Μάριος, Email: stdimos@yahoo.gr  ΦΑΞ: 2631025041)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Ηλεκτροφωτισμός Δήμου-ΤA1

 Ε.Σ.Υ

 Προυπολογισμός Μελέτης

 Τεχνική περιγραφή

 Τιμολόγιο Μελέτης

 ΤΕΥΔ ΕΡΓΟΥ

Δημοσίευση στο Facebook