Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, και συνοδευτικού εξοπλισμού» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 254.800,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Κ.Α. 62.7131.05, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010)  (ΠΔΕ 225.000,00 €) και ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (Ιδία έσοδα 29.800,00€)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Διαγωνισμός 75170 – ΤΜΗΜΑ Α Ένας (1)  καινούριος φορτωτής – εκσκαφές (93.000,00 €)

Διαγωνισμός 75182 – ΤΜΗΜΑ Β Ένα (1)  καινούριο σάρωθρο (99.800,00 €)

Διαγωνισμός 75183 – ΤΜΗΜΑ Γ Μια (1) υπερκατασκευή καλαθοφόρου επί υπάρχοντος οχήματος (62.000,00€)

CPV 43200000-5, CPV 34921100-0, CPV 42413500-9

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14/06/2019 και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/07/2019 και ώρα 10:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: την 3η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

Α) Κράτος – μέλος της Ένωσης

Β) Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

Δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου www.messolonghi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2631023264, 2631363320 αρμόδιος υπάλληλος Κιρκινέζος Χαράλαμπος, Λύτρας Μάριος.

 

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

 

 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 Περίληψη Διακήρυξης

 Όροι Διακήρυξης 19PROC005099739

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_signed

 Μελέτη 04-2019_signed

 ΤΕΥΔ-α

 ΤΕΥΔ-β

 ΤΕΥΔ-γ

Δημοσίευση στο Facebook