Σ Χ Ε Τ. : Διακήρυξη αριθ.13492/15-07-2019

 

Ο  Δήμαρχος  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006  άρθ. 209 και  του Ν. 4412/16, προκηρύσσει συνοπτικό   διαγωνισμό   με   θέμα  «Εργασία Καθαρισμού –Αποψίλωσης Κοινοχρήστων Χώρων & Οικοπέδων της Δ.Ε Μεσολογγίου   (Πυροπροστασία 2019)»  με σφραγισμένες   προσφορές   και   με   κριτήριο   κατακύρωσης   την   πλέον   συμφέρουσα   από   οικονομική   άποψη   προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού : CPV 45343100-4 .

 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ : «€24.800,00  συμπ. ΦΠΑ». Χρηματοδότηση : «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019». Η παρούσα σύμβαση  αφορά :

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
                                      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  (€)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ –ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 24.800,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.800,00€

 

Τόπος διενέργειας ημερομηνία : «Δημαρχείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , οδός Σταυροπούλου 31 –Μεσολόγγι , ΤΚ 30200» την  26-07-2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 Π.Μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

 

Η τιμή της προσφερόμενης  εργασίας   αναγράφεται σε Ευρώ .

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί). β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.. γ) Συνεταιρισμοί, και, δ) Ενώσεις προμηθευτών. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται : α) Ως προς τη διαγωνιστική διαδικασία, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , τηλ. 2631360983,987 , β) Ως προς τα τεχνικά στοιχεία τηλ. 2631363420 .

Πλήρες τεύχος της διακήρυξης  αναρτάται στη ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 2η

 

Δημοσίευση στο Facebook