ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –άνω των ορίων- ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27  ΤΟΥ Ν.  4412/16)

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #60.000,00€#

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης : 13796/18-07-2019

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Δημοσίευση στο Facebook