Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. 16/2019 Μελέτης – Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εγκατάσταση νέων και μετακίνηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων για Δημοτικά Κτίρια.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Παρασκευή  02/08/2019  και ώρα 10.00 π.μ  στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου   Ταχ.Δ/νση: Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι, υπόψη  Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου, στην οποία να υποβάλλετε:

  1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφή με αυτό της προμήθειας.
  3. Τεχνικά χαρακτηριστικά ή τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προσφερόμενων ειδών.
  4. Βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια εργοδηγού ψυκτικού και πιστοποιητικό κατηγορίας Ι.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας και υγείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  6. Βεβαίωση συμμετοχής ή συμφωνητικό για συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 23615/651/Ε103 και τις τροποποιήσεις αυτού.

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Καρβέλης Σπυρίδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

 

 

 

 

Δημοσίευση στο Facebook