ο Δήμος μας  σύμφωνα με την αριθμ. 155/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ0ΛΩΡΖ-ΖΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του ανοικτού αγώνα ‘’Διάπλους Λ/Θ Αιτωλικού –Μεσολογγίου 2019’’ που θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου 2019, ενδιαφέρεται  για την ανάθεση της  προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μεταλλίων & μπλουζάκια  συμμετεχόντων στα πλαίσια του ανοικτού αγώνα ‘’Διάπλους της Λ/Θ Αιτωλικού –Μεσολογγίου 2019’’.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας  θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.1134/2019 (ΑΔΑ:ΨΠΦ3ΩΡΖ-ΙΕΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α  9/2019.

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως  την Παρασκευή  09-08-2019 και ώρα 11.00μ.μ.

  • Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς : Δήμο Ιερας Πόλης Μεσολογγίου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης)

Προσφορά Για την προμήθεια μεταλλίων & μπλουζάκια  συμμετεχόντων στα πλαίσια του ανοικτού αγώνα ‘’Διάπλους της Λ/Θ Αιτωλικού –Μεσολογγίου 2019’’

  

  Συν.: Οικονομικοτεχική έκθεση

                                                                                                                                            

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΙΑ-ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΔΙΑΠΛΟΥΣ 2019

Δημοσίευση στο Facebook