ο Δήμος μας  σύμφωνα με την αριθμ.155/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ0ΛΩΡΖ-ΖΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του ανοικτού αγώνα ‘’Διάπλους Λ/Θ Αιτωλικού –Μεσολογγίου 2019’’ που θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου 2019, ενδιαφέρεται  για την ανάθεση της  Υπηρεσίας με τίτλο :Παράθεση μπουφέ στους συμμετέχοντες αθλητές  του ανοικτού αγώνα ‘’Διάπλους της Λ/Θ Αιτωλικού –Μεσολογγίου 2019’’.

Συγκεκριμένα: Στις 31 Αυγούστου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00 μετά το πέρας του αγώνα και των απονομών,   ο Δήμος μας στα πλαίσια του αγώνα  «Διάπλους της Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού 2019» θα παραθέσει μπουφέ  στου συμμετέχοντες αθλητές σύνολο (80) ατόμων  στο Λιμάνι Μεσολογγίου.

Το μπουφέ  Θα περιλαμβάνει : Διαφόρων ειδών καναπεδάκια (200τμχ), τυροπιτάκια (100τμχ), λουκανικοπιτάκια (100τμχ), μπουρεκάκια (100τμχ), κεφτεδάκια (100τμχ), κοτομπουκιές (100τμχ) ,κλαμπ σάντουιτς(100τμχ), σαντουιτσάκια(100τμχ)  Αναψυκτικά, χυμούς, νερό.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας  θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.1134/2019 (ΑΔΑ:ΨΠΦ3ΩΡΖ-ΙΕΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α  9/2019. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως  την Τρίτη 13 Αυγούστου 2019 και ώρα 10.00μ.μ.

H εκτιμώμενη αξία  θα ανέρχεται  έως το στο ποσό των # 500,00 € # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ 2019

Δημοσίευση στο Facebook