ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)  δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ναυαγοσώστες) για την αντιμετώπιση των αναγκών στον  Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου»

 

    Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύει
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παργ. 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47)
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 4350/2015 (ΦΕΚ Α΄/61)
 5. Την αριθ 24722/ εγκ 14 /3-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις προκύπτει ότι εξαιρείται της αναστολή η πρόσληψη ναυαγοσωστών
 6. Την αριθμ. 196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΑΔΑ: Ω0Κ2ΩΡΖ-ΡΤ3) περί προσλήψεως προσωπικού ΙΔΟΧ για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας Λούρου ΔΕ Οινιαδών, η οποία κρίθηκε ως πολυσύχναστη και οποία εγκρίθηκε με την αριθ.. 173934/12-8-2019  απόφαση του  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
 7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί
 8. Την αριθ 277/2018 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού αριθμού α) τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών  και β) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Συντονιστών –Επόπτη Ναυαγοσωστών για την ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας Λούρου ΔΕ Οινιαδών η οποία κρίθηκε ως πολυσύχναστη με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα ως εξής:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει της εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρου 16 του υπαλληλικού κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση), με επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Ναυαγοσωστών

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:


α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΏΝ

Α .ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

 α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 31/2018).

 

 Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

 

α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

 

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

 

α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ –ΕΠΟΠΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ , εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή, επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007

  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Τον απαιτούμενο ως άνω τίτλο σπουδών.
 3. Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής.
 4. Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.(δίνεται από την Υπηρεσία)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).9δίνεται από την Υπηρεσία)
 3. Βεβαίωση ΙΚΑ περί απόδοσης αριθμού μητρώου και πρώτης εγγραφής

 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης και στο πρόγραμμα Διαύγεια

 

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31 –Τ.κ. 30,200 Μεσολόγγι) και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου από 13/08/ 2019  έως  και 20/08/2019 .

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  & α.α.

 

 

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

2019 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

Δημοσίευση στο Facebook