ΑΠΟΦΑΣΗ 1160 /2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 σύμφωνα με τις οποίες όλοι οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν αντιμισθία η οποία θα καταβάλλεται από τον Δήμο
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 που έχουν κυρωθεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 9Αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/Τ.Β’/ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΓΠ 191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Τ.Β/20-3- 2014) όμοια απόφαση για τον Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 34.416 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος ΙΠ Μεσολογγίου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως 5 Αντιδήμαρχοι
 9. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 παρ. 2 ‘’..Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παράγραφος 4 περίπτωση 30 του Ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.’’
 10. Την αριθ. 59633/ εγκ.82/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ
 11. Την αριθ. 60173/ εγκ.93/23.08.2019: Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους
 12. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΦεΚ αριθμ. 524/ Τ.Β /29-2-2012) .
 13. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α) Ορίζει τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με αντιμισθία και με θητεία από 2-9-2019 έως 1-9-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες ανά τομέα ευθύνης:

 • Βασιλείου Σπυρίδωνα του Αναστασίου ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών της ΔΕ Αιτωλικού και μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες :

-Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών τμημάτων τους όπως αυτές περιγράφονται στο Ο.Ε.Υ. του Δήμου -Την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.

-Την ευθύνη της Γραμματειακής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης ,Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης.

-Την υπογραφή «με εντολή Δημάρχου» βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην έδρα του Δήμου.

-Θέματα διαφάνειας, προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών των ανωτέρω τμημάτων.

-Την ευθύνη σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων, προσόδων, τελών, ταμειακής βεβαίωσης, εισπράξεων, κοινοποιήσεων, φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού, λογιστηρίου.

-Τέλεση πολιτικών γάμων.

-Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας του προσωπικού των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δ.Ε. Αιτωλικού.

-Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δήμαρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

-Την συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων της ΔΕ Αιτωλικού.

-Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων των οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

 • Την συνυπογραφή των πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων (Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης) για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίμων τελών και δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 73 του Β.Δ 24.9/20-10-1958 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 1080/80(ΦΕΚ 246/Α/ΐ980).
 • Την υπογραφή των καταστάσεων που αφορούν την μισθοδοσία του Δήμου.
 • Την υπογραφή των συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων καθώς και των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 280/81 Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων σε εκτέλεση και εφαρμογή του ΠΔ 113/2010 και του ΠΔ 80/2016.
 • Την ευθύνη για την παρακολούθηση και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα χρηματοδότησης στους τομείς ευθύνης που περιγράφονται πιο πάνω.
 • Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος της ορισθείσας Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Μεσολογγίου και Αιτωλικού θα αναπληρώνεται από τον καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Βασιλείου Σπυρίδωνα του Αναστασίου.
 • Διαμαντόπουλο Σπυρίδωνα του Βασιλείου ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών και μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.

– Ευθύνη Προγραμματισμού μελετών, επίβλεψης έργων και εργασιών.

-Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής.

-Την ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

-Ευθύνη λειτουργίας Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας.

-Την ευθύνη επίβλεψης και συντήρησης παιδικών χαρών.

-Θέματα διαφάνειας, προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Την αξιοποίηση Αναπτυξιακών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συντονισμού και υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).

-Την ευθύνη για την παρακολούθηση και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα χρηματοδότησης στους τομείς ευθύνης που περιγράφονται πιο πάνω.

-Τέλεσης Πολιτικών γάμων.

 • Καραπάνο Νικόλαο του Κωνσταντίνου ως Αντιδήμαρχο θεμάτων Πρόνοιας και Τοπικής Ανάπτυξης και μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητες

-Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης όπως περιγράφεται στο Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

-Την ευθύνη και τον συντονισμό θεμάτων Αγροτικής Πολιτικής και ανάπτυξης.

-Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Αθλητισμού.

-Την ευθύνη της Δ/νσης ΚΕΠ όπως αυτή περιγράφεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

-Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.

-Την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.

-Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας όπως προβλέπονται από το Ο.Ε.Υ του δήμου και τη νομοθεσία. -Θέματα διαφάνειας, προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητας του .

-Την ευθύνη για την παρακολούθηση και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα χρηματοδότησης στους τομείς ευθύνης που περιγράφονται πιο πάνω.

 • Μελαχρή Περσεφόνη του Σταύρου ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην και κατά τόπο (χωρική αρμοδιότητα ΔΕ Αιτωλικού) αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου εξαιρουμένων των θεμάτων πολιτικής Προστασίας όπως αυτά περιγράφονται στις οργανικές διατάξεις του (ΟΕΥ)

-Την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.

-Αρμοδιότητα και ευθύνη της ανακύκλωσης.

-Ευθύνη καθαριότητας και αποψίλωσης πρασίνου των κοιμητηρίων -Θέματα διαφάνειας, προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Την λήψη προστατευτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

-Την τέλεση πολιτικών γάμων.

-Την ευθύνη για την παρακολούθηση και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα χρηματοδότησης στους τομείς ευθύνης που περιγράφονται πιο πάνω.

 • Αλετρά Αντώνιο του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο (χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Οινιάδων) και μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπο αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Οινιαδών -Την παρακολούθηση έργων και εργασιών στην ΔΕ Οινιαδών.

-Την μερίμνα για τον εξοπλισμό στην ΔΕ Οινιαδών.

-Την ευθύνη καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. χωρικής αρμοδιότητας ΔΕ Οινιαδών.

-Την υπογραφή «με εντολή Δημάρχου» βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στην ΔΕ Οινιαδών.

-Την συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων της ΔΕ Οινιαδών.

-Θέματα διαφάνειας, προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Τέλεσης πολιτικών γάμων.

-ορίζει ότι σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος της ορισθείσας Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Οινιαδών θα αναπληρώνεται από τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο (χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Οινιαδών).

Β -Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τα καθήκοντα του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αλετράς Αντώνιος ο οποίος θα τον αναπληρώνει.

-Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Βασιλείου Σπυρίδωνα τα καθήκοντα του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διαμαντόπουλος Σπυρίδων και αντιστρόφως.

-Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου Καραπάνου Νικολάου τα καθήκοντα του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Μελαχρή Περσεφόνη και αντιστρόφως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και εάν δεν υπάρχει ημερήσια σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης και στο «Διαύγεια ».

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Κοινοπ:                                                                                          

 • κ.κ. Αντιδημάρχους Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
 • κ Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων Δήμου
 • Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού
 • Δημοτική Ενότητα Οινιαδών
 • Υπηρεσίες Δήμου 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook