Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, γνωστοποιεί ότι :

προκειμένου να καλυφθεί η θέση του Γενικού Γραμματέα με ειδική εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει, καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους .

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού για την εν λόγω θέση,

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και Γ) Εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Δημοσίευση στο Facebook