ΑΠΟΦΑΣΗ  1195 /2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α΄/19-7-2018)
  6. Την αριθ 15945/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με θητεία από 2-9-2019 έως και 1-9-2020-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α) Τροποποιούμε την αριθ. 15945/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου  με θητεία από 2-9-2019 έως και 1-9-2020-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» και ειδικότερα ως προς το μέρος Α αυτής ως εξής: 

1) από τον Αντιδήμαρχο Βασιλείου Σπυρίδωνα του Αναστασίου απαλείφει τις κάτωθι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες

-Την ευθύνη σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων, προσόδων, τελών, ταμειακής βεβαίωσης, εισπράξεων, κοινοποιήσεων, φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού, λογιστηρίου

– Την υπογραφή των καταστάσεων που αφορούν την μισθοδοσία του Δήμου 

2) διορθώνει ως εξής: «Μελαχρή Περσεφόνη του Σταύρου ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και  μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην  αρμοδιότητες»

3) ως προς τον Αντιδήμαρχο Αλετρά Αντώνιο του Ιωάννη διορθώνει  ως εξής: -την παρακολούθηση της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων,, χωρικής αρμοδιότητας ΔΕ Οινιαδών»

Β) Κατά λοιπά ισχύει η αριθ. 15945/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και εάν δεν υπάρχει ημερήσια σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και  να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης και στο «Διαύγεια »..

Κοινοπ:

1) κ.κ. Αντιδημάρχους

2) κ Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων Δήμου

3)  Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού

4)  Δημοτική Ενότητα Οινιαδών

5) Υπηρεσίες Δήμου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΥΡΟΣ

 

 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2019 ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook