Με το παρόν έγγραφο μας  σας γνωρίζουμε ότι στο Δήμος μας  προέκυψε ανάγκη για την προμήθεια ανταλλακτικού  για την επιδιόρθωση Ηλεκτροκίνητης Σειρήνας Πολιτικής άμυνας Αιτωλικού   .

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α)η υπ’αριθ. 1225/2019 (ΑΔΑ:6ΣΠΣΩΡΖ-Ζ4Ζ) β) η βεβαίωση του Προισταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ  80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 /2019.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου  μέχρι την 18/09/2019 και ώρα 10.00π.μ .

 

          Ο Αντιδήμαρχος

 

              ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δημοσίευση στο Facebook