ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας σε παιδικές χαρές του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 145.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει του προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στον Κ.Α. 30.7332.20.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Διαγωνισμός 62062).

Κωδικοί CPV: 37535210-2, 37535250-4 ,37535200-9, 44231000-8, 34928220-6, 34928480-6, 34928471-0, 39113300-0, 44112200-0, 45112723-9

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/09/2018 και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/10/2018 και ώρα 10:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: την 3η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών (05/10/2018) και ώρα 10:00, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 3% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των 3.508,06 €. Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την προσφορά σε μορφή αρχείου pdf και κατατίθεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή της.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

Α) Κράτος – μέλος της Ένωσης

Β) Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

Δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 


ΕΝΤΥΠΑ


Περίληψη Διακήρυξης

Τεχνική Περιγραφή_signed

Προϋπολογισμός Μελέτης_signed

Τεχνικές Προδιαγραφές

Πίνακας CPV_signed

Όροι Διακήρυξης_signed

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_signed

 Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς_signed

ΤΕΥΔ_signed


 

Δημοσίευση στο Facebook