Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε  ότι ο Δήμος μας  σύμφωνα με την αριθμ. 193/2019 (ΑΔΑ: ΩΠΑΨΩΡΖ-Α9Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για την υλοποίηση της   “ΓΙΟΡΤΗΣ ΨΑΡΙΟΥ 2019’’ που θα διεξαχθεί στις  28 Σεπτεμβρίου  2019, ενδιαφέρεται  για την ανάθεση της  υπηρεσίας  με τίτλο: Ηχητική κάλυψη    στα πλαίσια  διοργάνωσης της  “Γιορτής Ψαριού 2019’’.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1233/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΡΘΩΡΖ-ΧΤΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α  11/2019.

 Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας   είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων προμηθειών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
  2. Εάν ο Οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης

 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως  την Πέμπτη    19-09-2019  και ώρα 10.00μ.μ.

  • Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς : Δήμο Ιερας Πόλης Μεσολογγίου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης)

Προσφορά Ηχητική κάλυψη    στα πλαίσια  διοργάνωσης της  “Γιορτής Ψαριού 2019’’.

 

  

  Συν.: Οικονομικοτεχική έκθεση

                                                                                                                                           

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΨΑΡΙΟΥ 2019

Δημοσίευση στο Facebook