Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε  ότι ο Δήμος μας  σύμφωνα με την αριθμ. 194/2019 (ΑΔΑ:6Ξ32ΩΡΖ-ΨΕ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για την υλοποίηση της   “ΓΙΟΡΤΗΣ EΛΙΑΣ  2019’’ που θα διεξαχθεί στις  20 Σεπτεμβρίου  2019, ενδιαφέρεται  για την ανάθεση της  υπηρεσίας  με τίτλο: Ηχητική κάλυψη    στα πλαίσια  διοργάνωσης της  “Γιορτής Ελιάς  2019’’.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1233/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΡΘΩΡΖ-ΧΤΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α  11/2019.

 Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας   είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως  την Πέμπτη    19-09-2019  και ώρα 10.00μ.μ.

  • Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς : Δήμο Ιερας Πόλης Μεσολογγίου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης)

Προσφορά Ηχητική κάλυψη    στα πλαίσια  διοργάνωσης της  “Γιορτής Ελιάς  2019’’.

 

  

  Συν.: Οικονομικοτεχική έκθεση

                                                                                                                                           

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook