Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό η“ προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, των Νομικών του προσώπων που εποπτεύει και των  Σχολικών Επίτροπων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστημα ενός   (1) έτους “ προυπολογισμού 80.530,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  η οποία θα δοθεί ανα ομάδα ως εξής :

 • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας  10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) εκτιμώμενης αξίας 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 3 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 20.000,00€(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

 • ΚΕΝΤΡΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β. ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 20.030,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 19.500,00 (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31

Ταχ.Κωδ.:30200

Τηλ.:2631360983,987

Telefax:2631025041

E-mail:panagiotopoulou.nelly @1249.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα: www.messolonghi.gov.gr

 1. Κωδικός CPV: 39830000-9 (Προϊόντα καθαρισμού)

3.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR231

4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, των Νομικών του προσώπων που εποπτεύει και των  Σχολικών Επίτροπων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) για χρονικό διάστημα ενός   (1) έτους   ποσού 80.530,00 € 

5.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)μέσω της Διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr. H ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 20/09/2019 και ώρα 11.00 π.μ  .Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :20/09/2019 και ώρα 11.00 π.μ.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 09/10/2019 και ώρα 11.00 π.μ

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8.Εγγύηση συμμετοχής : Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής διαγωνισµού, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συνολικού ή µέρους προϋπολογισµού της µελέτης, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

 • εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ’ όψη.
 • εγγύηση συµµετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή µαζί µε την προσφορά, σε µορφή αρχείου pdf, και κατατίθεται και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική υποβολή της.

9.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.messolonghi.gov.gr

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31,1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Λύρος Κώστας

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019-2020

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

 

Δημοσίευση στο Facebook