Με το παρόν έγγραφο μας  σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ προέκυψε ανάγκη για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου  .

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α)η 2844/26-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΘ8ΟΚΨΝ-Γ52) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης β) η βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών  της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ  80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 /2019.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου  μέχρι την 30/09/2019 και ώρα 13.00 μ.μ .

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ -ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ_signed

Δημοσίευση στο Facebook