Ο Δήμος μας γνωστοποιεί την προς ανάθεση προμήθεια  με τίτλο: «Μουσείο Αιτωλικού – Προμήθεια Υπολογιστών και Περιφερειακών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€. Η διενέργεια της προμήθειας  θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί:  

α) η υπ’ αριθ. 1249/2019 (ΑΔΑ: 6Π9ΚΩΡΖ-&Η1) απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης και

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της  ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στo οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης   με α/α  1/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική  προσφορά για την  ανωτέρω προμήθεια εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (Σταυροπούλου 31, 1ος όροφος ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 11/10/2019 και ώρα 10.00 π.μ. . Προσφορές που θα ληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Προσφορά για την: «Μουσείο Αιτωλικού – Προμήθεια Υπολογιστών και Περιφερειακών»

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων προμηθειών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
  5. Εάν ο Οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης

6.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

 

 

  2019-10-07 Πρόσκληση_signed

 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

 Μελέτη 32-2019_signed

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

 

Δημοσίευση στο Facebook